Mandarin(P): zhōng
Mandarin(Z): ㄓㄨㄥ
Korean(Eum): 종 [jong]
Korean(H/E): 두려워할 종
Japanese(On): しょう, しゅ [shou, shu]
Japanese(Kun): おおやけ, おそれる [ooyake, osoreru]
Cantonese: zung1
------------------------------------------------------------
Definition: excited
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.4]
Total strokes: 6
Radical: ()
Other variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F00
Big Five: C9B1
JIS X 0212-1990: 1650
KSC 5657-1991: 7728
Cangjie: OCI
Four-corner Code: 2823.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10124.130
Kang Xi: 0095.030
CiHai: 89.402
Morohashi: 00421
Dae Jaweon: 0201.050

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — zhōng ㄓㄨㄥ 〔《廣韻》職容切, 平鍾, 章。 〕 1.稱夫之父。 亦稱夫之兄。 《釋名‧釋親屬》: “俗或謂舅曰章, 又曰伀。” 《釋名‧釋親屬》: “﹝夫之兄曰兄公﹞俗閒曰兄章……又曰兄伀。” 畢沅 疏證: “今本伀作忪, 據《一切經音義》引改正。 《爾雅》曰: ‘夫之兄為兄公。 ’ 郭 注云: ‘今俗呼兄鐘語之轉。 ’伀與鐘同音。 又伀本一作妐。” 2.惶恐。 參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: zhong 解释: 称谓。 用以尊称丈夫的父亲。 汉·刘熙·释名·释亲属: “俗或谓舅曰章, 又曰伀。 ”恐惧。 字汇·人部: “伀, 惧也。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhong 稱謂。 用以尊稱丈夫的父親。 漢·劉熙·釋名·釋親屬: “俗或謂舅曰章, 又曰伀。” 恐懼。 字彙·人部: “伀, 懼也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — zhōng (1) ㄓㄨㄥˉ (2) 〔~矇〕恐惧状, 如 ~~狼狈, 惧以轻遇。 (3) 对公公的一种称呼。 对丈夫哥哥的称呼。 (4) 郑码: NOZS, U: 4F00, GBK: 81AB (5) 笔画数: 6, 部首: 亻, 笔顺编号: 323454 …   International standard chinese characters dictionary

 • 伀矇 — (伀矇, 伀蒙) 猶惶惑, 恐懼不明。 《三國志‧吳志‧周魴傳》: “臣知無古人單複之術, 加卒奉大略, 伀矇狼狽, 懼以輕遇, 忝負特施, 豫懷憂灼。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 伀蒙 — (伀矇, 伀蒙) 猶惶惑, 恐懼不明。 《三國志‧吳志‧周魴傳》: “臣知無古人單複之術, 加卒奉大略, 伀矇狼狽, 懼以輕遇, 忝負特施, 豫懷憂灼。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 征伀 — 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 征彸 — 亦作“征忪”。 亦作“征伀”。 驚惶失措貌。 《文選‧王褒<四子講德論>》: “吹毛求疵, 並施螫毒, 百姓征彸, 無所措其手足。” 李善 注引《方言》: “征彸, 惶遽也。” 宋 王禹偁 《謝除右拾遺直史館啟》: “通宵未息於征忪, 詰旦遽諧於告謝。” 章炳麟 《訄書‧原教上》: “然則雖在獷頑至愚之倫, 而其征伀於神也, 如璋圭壎篪取攜矣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 單複 — (單複, 单复) 1.單衣或複衣。 亦指更換單衣或複衣。 《三國志‧魏志‧管寧傳》: “ 寧 常著皁帽、布襦褲、布裙, 隨時單複, 出入閨庭。” 南朝 梁 王僧孺 《春怨》詩: “象床易氈簟, 羅衣變單複。” 2.簡單和繁複。 指字的筆劃少和多。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧練字》: “字形單複, 妍媸異體。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧練字》: “單複者, 字形肥瘠者也。” 3.古代戰術之一種。 猶奇正。 《三國志‧吳志‧周魴傳》: “臣知無古人單複之術, 加卒奉大略, 伀矇狼狽。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 单复 — (單複, 单复) 1.單衣或複衣。 亦指更換單衣或複衣。 《三國志‧魏志‧管寧傳》: “ 寧 常著皁帽、布襦褲、布裙, 隨時單複, 出入閨庭。” 南朝 梁 王僧孺 《春怨》詩: “象床易氈簟, 羅衣變單複。” 2.簡單和繁複。 指字的筆劃少和多。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧練字》: “字形單複, 妍媸異體。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧練字》: “單複者, 字形肥瘠者也。” 3.古代戰術之一種。 猶奇正。 《三國志‧吳志‧周魴傳》: “臣知無古人單複之術, 加卒奉大略, 伀矇狼狽。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • Ninben — 人/亻 8 9 10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana: ひと hito Kanji: 亻偏 ninben oder 人屋根 hitoyane (= Radikal Mensch) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.